Question Details

(Solved) 8/16/2016 Moore's Law Meets GAAP Accounting at Intel CFO Journal. WSJ This copy is for your personal, noncommercial use only. To order...


Refer to the article “Moore’s Law Meets GAAP Accounting at Intel” from Wall Street Journal(April 5, 2016),

What changes is Intel making in its depreciation calculation? Why must it make thosechanges?

Based on U.S. GAAP, how should one account for such a change?ï‚·

How will each of the company’s financial statements be impacted by the change?

8/16/2016 Moore’s Law Meets GAAP Accounting at Intel ­ CFO Journal. ­ WSJ This copy is for your personal, non­commercial use only. To order presentation­ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers visit
http://www.djreprints.com.
http://blogs.wsj.com/cfo/2016/04/04/moores­law­meets­gaap­accounting­at­intel/ ČFǾ JǾŲŘŇǺĿ.
Mǿǿřě’ș Ŀǻẅ Měěťș ĢǺǺP Ǻččǿųňťįňģ
ǻť İňťěŀ Bỳ MǺXẄĚĿĿ MŲŘPĦỲ
Ǻpř 4, 2016 5:12 pm ĚȚ Țħě ŀǿģǿ ǿf șěmįčǿňđųčțǿř ģįǻňț İňțěŀ įș ǿň đįșpŀǻỳ ǻț țħě Đįģįțǻŀ Bųșįňěșș fǻįř ČĚBİȚ įň
Ģěřmǻňỳ ǿň Mǻřčħ 15. ǺĢĚŇČĚ FŘǺŇČĚ-PŘĚȘȘĚ/ĢĚȚȚỲ İMǺĢĚȘ İňțěŀ Čǿřp. čǿfǿųňđěř
Ģǿřđǿň Mǿǿřě
fǻmǿųșŀỳ șǻįđ
țħǻț
șěmįčǿňđųčțǿř
ș ẅǿųŀđ ģěț
mǿřě pǿẅěřfųŀ,
ǻňđ čħěǻpěř, ǻț
ǻň ěxpǿňěňțįǻŀ
pǻčě. Țħǻț pǻčě
ħǻș șŀǿẅěđ,
ẅħįčħ ǻřě ģǿǿđ
fǿř přǿfįțș įň țħě ňěǻř țěřm, bųț ħǻvě ňěģǻțįvě řěpěřčųșșįǿňș ǿvěř țįmě.
İň įțș řěčěňț 10-Ķ ǻňňųǻŀ fįŀįňģ, řěŀěǻșěđ Fěb. 12, İňțěŀ șǻįđ șŀǿẅěř přǿđųčț čỳčŀěș měǻň įț
ẅįŀŀ đěpřěčįǻțě įțș mǻčħįňěřỳ ǻňđ ěqųįpměňț mǿřě șŀǿẅŀỳ, ģįvįňģ țħěm ǻ ųșěfųŀ ŀįfě ǿf
fįvě ỳěǻřș įňșțěǻđ ǿf fǿųř ỳěǻřș. Țħįș ňěẅ ǻččǿųňțįňģ țřěǻțměňț měǻňș İňțěŀ ẅįŀŀ bǿǿķ
$1.5 bįŀŀįǿň ŀěșș įň đěpřěčįǻțįǿň ěxpěňșě țħįș ỳěǻř, ǿř řǿųģħŀỳ 10% ǿf țħě přě-țǻx įňčǿmě
įț řěpǿřțěđ fǿř ǻŀŀ ǿf ŀǻșț ỳěǻř, řěșěǻřčħ fįřm Ǻųđįț Ǻňǻŀỳțįčș șǻįđ Mǿňđǻỳ įň ǻ bŀǿģ pǿșț.
“Ǿňě įmměđįǻțě țǻķěǻẅǻỳ įș țħǻț čǿmpǻřǻbįŀįțỳ běțẅěěň 2016 ǻňđ přěvįǿųș ỳěǻřș įș
ǻffěčțěđ,” Ǻųđįț Ǻňǻŀỳțįčș ẅřǿțě, “bųț țħě čǿňșěqųěňčěș mįģħț bě mǿřě șįģňįfįčǻňț.” http://blogs.wsj.com/cfo/2016/04/04/moores­law­meets­gaap­accounting­at­intel/?mod=djem_jiewr_AC_domainid 1/2 8/16/2016 Moore’s Law Meets GAAP Accounting at Intel ­ CFO Journal. ­ WSJ Ňǿț ǿňŀỳ įș țħįș țħě ŀǻřģěșț đěpřěčįǻțįǿň řěŀǻțěđ čħǻňģě ẅįțħ ǻ pǿșįțįvě įmpǻčț șįňčě ǻț
ŀěǻșț 2006, Ǻųđįț Ǻňǻŀỳțįčș čǻŀŀěđ țħě čħǻňģě ǻ “pǿẅěřfųŀ ěxǻmpŀě ǿf ħǿẅ ǻ șěěmįňģŀỳ
pǿșįțįvě čħǻňģě įň ěșțįmǻțě…čǿųŀđ ǻčțųǻŀŀỳ șįģňǻŀ țřǿųbŀě fǿř țħě čǿmpǻňỳ” ǻňđ țħě
șěmįčǿňđųčțǿř įňđųșțřỳ.
İț’ș ǻŀșǿ ǻ șįģň ǿf șŀǿẅįňģ įňňǿvǻțįǿň fǿř țħě ěňțįřě čħįp įňđųșțřỳ, ẅįțħ ǻț ŀěǻșț 11 ǿțħěř
șěmįčǿňđųčțǿř fįřmș mǻķįňģ șįmįŀǻř mǿvěș ǿvěř țħě pǻșț fįvě ỳěǻřș, ǻččǿřđįňģ țǿ Ǻųđįț
Ǻňǻŀỳțįčș.
Ǻň İňțěŀ șpǿķěșẅǿmǻň čǿųŀđň’ț įmměđįǻțěŀỳ přǿvįđě ǻđđįțįǿňǻŀ čǿmměňț. Țħě
čǿmpǻňỳ fįřșț ňǿțěđ ǻ đěŀǻỳ įň ňěẅ țěčħňǿŀǿģįčǻŀ ǻđvǻňčěměňțș ŀǻșț Jųŀỳ.
Șǿmě ěqųįțỳ ǻňǻŀỳșțș fǿųňđ țħě 10-Ķ đįșčŀǿșųřě “đįșčǿňčěřțįňģ,” șǻįđ Čřǻįģ Ěŀŀįș ǿf B.
Řįŀěỳ & Čǿ., bųț ħě ẅǻșň’ț pǻřțįčųŀǻřŀỳ ẅǿřřįěđ. İňțěŀ “ħǻș șǿmě ǿf țħě běșț đįșčŀǿșųřě,”
ħě șǻįđ, ǻňđ șǿmě mǻỳ ẅǿřřỳ țħǻț țħě čǿmpǻňỳ ňǿțěđ țħě čỳčŀě șŀǿẅđǿẅň įň Jųŀỳ, bųț
đįđň’ț fŀǻģ țħě řěŀǻțěđ ňǿň-čǻșħ ģǻįň ųňțįŀ Jǻňųǻřỳ.
İňțěŀ įň įțș 10-Ķ șǻįđ įț đįđň’ț fįňįșħ įțș ǻččǿųňțįňģ ǻňǻŀỳșįș ųňțįŀ ǻfțěř įț měț ẅįțħ
įňvěșțǿřș įň Ňǿvěmběř, ẅħįčħ įș ẅħỳ įț đįđň’ț měňțįǿň įț ěǻřŀįěř, ǻ șpǿķěșẅǿmǻň șǻįđ.
“Țħě čǻđěňčě ǿf Mǿǿřě’ș ŀǻẅ” įș șŀǿẅįňģ, bųț Mř. Ěŀŀįș șǻįđ “įț’ș ǻ věřỳ ŀǿģįčǻŀ țħįňģ” ǻňđ
đǿěșň’ț șǿųř țħě ǿųțŀǿǿķ fǿř İňțěŀ. Șħǻřě țħįș: http://on.wsj.com/1UR2Beg
ĐĚPŘĚČİǺȚİǾŇ (ĦȚȚP://BĿǾĢȘ.ẄȘJ.ČǾM/ČFǾ/ȚǺĢ/ĐĚPŘĚČİǺȚİǾŇ/)
İŇȚĚĿ (ĦȚȚP://BĿǾĢȘ.ẄȘJ.ČǾM/ČFǾ/ȚǺĢ/İŇȚĚĿ/)
MǾǾŘĚ'Ș ĿǺẄ (ĦȚȚP://BĿǾĢȘ.ẄȘJ.ČǾM/ČFǾ/ȚǺĢ/MǾǾŘĚȘ-ĿǺẄ/) Copyright 2014 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
This copy is for your personal, non­commercial use only. Distribution and use of this material are governed by our Subscriber Agreement and by copyright law.
For non­personal use or to order multiple copies, please contact Dow Jones Reprints at 1­800­843­0008 or visit www.djreprints.com. http://blogs.wsj.com/cfo/2016/04/04/moores­law­meets­gaap­accounting­at­intel/?mod=djem_jiewr_AC_domainid 2/2

 


Solution details:
STATUS
Answered
QUALITY
Approved
ANSWER RATING

This question was answered on: Sep 05, 2019

PRICE: $15

Solution~000200076483.zip (25.37 KB)

Buy this answer for only: $15

This attachment is locked

We have a ready expert answer for this paper which you can use for in-depth understanding, research editing or paraphrasing. You can buy it or order for a fresh, original and plagiarism-free copy from our tutoring website www.aceyourhomework.com (Deadline assured. Flexible pricing. TurnItIn Report provided)

Pay using PayPal (No PayPal account Required) or your credit card . All your purchases are securely protected by .
SiteLock

About this Question

STATUS

Answered

QUALITY

Approved

DATE ANSWERED

Sep 05, 2019

EXPERT

Tutor

ANSWER RATING

GET INSTANT HELP/h4>

We have top-notch tutors who can do your essay/homework for you at a reasonable cost and then you can simply use that essay as a template to build your own arguments.

You can also use these solutions:

  • As a reference for in-depth understanding of the subject.
  • As a source of ideas / reasoning for your own research (if properly referenced)
  • For editing and paraphrasing (check your institution's definition of plagiarism and recommended paraphrase).
This we believe is a better way of understanding a problem and makes use of the efficiency of time of the student.

NEW ASSIGNMENT HELP?

Order New Solution. Quick Turnaround

Click on the button below in order to Order for a New, Original and High-Quality Essay Solutions. New orders are original solutions and precise to your writing instruction requirements. Place a New Order using the button below.

WE GUARANTEE, THAT YOUR PAPER WILL BE WRITTEN FROM SCRATCH AND WITHIN YOUR SET DEADLINE.

Order Now